Algemene voorwaarden

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Marksson Media, ga je akkoord met de spelregels hieronder. Lees ze dus goed door.

Download in PDF

1

definities

 

Opdracht

Iedere opdracht van Opdrachtgever aan Marksson Media, ongeacht de manier waarop deze is gegeven.

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan met Marksson Media, of met wie Marksson Media onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

Overeenkomst

Iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Opdrachtgever en Marksson Media, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Productie(s)

Ieder product of iedere dienst die op grond van een Overeenkomst of offerte wordt geleverd, ontwikkeld of voorbereid.

2

toepasselijkheid en wijzigingen

 

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes en Overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen Overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Marksson Media ter zake Producties voor Opdrachtgever, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2.2

Door ondertekening van een Overeenkomst met Marksson Media of van een door Marksson Media verstuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij met deze akkoord gaat.

2.3

Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Marksson Media en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5

De Algemene Voorwaarden kunnen door Marksson Media worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking één maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld. Behoudens het gestelde in lid 6 gelden de wijzigingen ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.

2.6

Indien de Opdrachtgever in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor deze datum door Marksson Media schriftelijk te zijn ontvangen.

3

offertes

 

3.1

Alle door Marksson Media gedane offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Opdrachtgever tot het doen van een aanbod en binden Marksson Media op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2

De in gedane offertes opgenomen teksten, schetsen, ontwerpen, concepten, video’s, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen die op deze offertes betrekking hebben, blijven eigendom van Marksson Media en moeten op verzoek van Marksson Media worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marksson Media niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.

3.3

Een samengestelde prijsopgave verplicht Marksson Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4

overeenkomsten

 

4.1

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Marksson Media een Opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door Marksson Media uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

4.2

Indien Opdrachtgever langs elektronische weg Producties afneemt, komt de Overeenkomst tot stand hetzij op het moment dat Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden door middel van bevestiging ervan heeft aanvaard, hetzij de Producties in gebruik neemt.

5

prijzen, facturatie en betaling

 

5.1

De prijzen en tarieven van Marksson Media, bij Overeenkomst en/of offerte vastgelegd, zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

5.2

Bij eventueel wegvallen van een of meer van de Producties zal Opdrachtgever nog steeds zijn gebonden aan de overige onderdelen van de Overeenkomst. Marksson Media zal de prijzen en/of tarieven, wanneer dit nodig blijkt te zijn, naar evenredigheid verlagen.

5.3

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Marksson Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.4

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marksson Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5.5

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum via (elektronische) overboeking te geschieden op rekeningnummer NL80 KNAB 0259 6457 37 t.n.v. N. van Rozendaal o.v.v. het factuurnummer, op de door Marksson Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6

Oplevering van Producties aan Opdrachtgever vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen, tenzij anders overeengekomen.

5.7

Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Marksson Media niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Marksson Media.

5.8

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Marksson Media aan Opdrachtgever een eerste betalingsherinnering sturen. Bij uitblijven van betaling zal Marksson Media na 10 dagen een tweede betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen en 5 dagen hierna een derde betalingsherinnering.

5.9

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen 5 dagen na de derde betalingsherinnering betaalt, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings-)schade. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75 exclusief omzetbelasting.

5.10

Verrekening door Opdrachtgever met een openstaande vordering op Marksson Media wordt hierbij uitgesloten.

5.11

Indien op enig moment bij Marksson Media twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, heeft Marksson Media het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, zulks ter beoordeling van Marksson Media.

6

uitvoering van de overeenkomst

 

6.1

Marksson Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Marksson Media Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

6.2

Marksson Media is niet automatisch verantwoordelijk voor eventueel uit een Overeenkomst voortvloeiende, maar niet in de Overeenkomst opgenomen, toekomstige (gelijksoortige) werkzaamheden.

6.3

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Marksson Media het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.4

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, materialen en hulpmiddelen, waaronder maar niet beperkt tot aanleverspecificaties, beeldmaterialen en teksten, niet tijdig aan Marksson Media zijn verstrekt, heeft Marksson Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5

Voor zover voor Producties een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Marksson Media Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

7

duur en beëindiging overeenkomst

 

7.1

Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

7.2

Wanneer Marksson Media heeft voldaan aan de Overeenkomst, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

7.3

Marksson Media kan een Overeenkomst met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:

  • Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marksson Media gesloten Overeenkomst inclusief de bijbehorende voorwaarden;
  • Opdrachtgever een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Marksson Media bij het sluiten van deze Overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze Overeenkomst geven Marksson Media eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de overeenkomst rechtvaardigt;
  • Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Marksson Media zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4

Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst indien Marksson Media, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen zoals gesteld in de Overeenkomst.

7.5

Indien Marksson Media toerekenbaar tekortschiet in de nakoming, is Marksson Media, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Marksson Media tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Marksson Media zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.6

Bedragen die Marksson Media heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8

levering

 

8.1

De door Marksson Media opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens en materialen die Marksson Media voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft in Marksson Media haar bezit zijn. De door Marksson Media opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

8.2

Bij niet tijdige levering dient Marksson Media derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

8.3

Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de Overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

8.4

Verzoekt Opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Marksson Media de hieraan verbonden kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

8.5

Indien Marksson Media voor de uitvoering van een Overeenkomst gegevens, materialen of hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn niet eerder ingaan dan op de vijfde werkdag nadat alle benodigde gegevens, materialen of hulpmiddelen in het bezit zijn van Marksson Media.

8.6

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Marksson Media gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

8.7

Wanneer Opdrachtgever niet (volledig) voldoet aan zijn betalingsverplichting, wordt verondersteld dat de Producties zijn geleverd en worden zolang opgeslagen op risico en kosten van de Opdrachtgever bij Marksson Media.

8.8

Marksson Media heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Marksson Media het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

8.9

Het is Marksson Media niet verplicht om enige voor de ontwikkeling van Producties gebruikte of ontwikkelde producten en bestanden, waaronder maar niet beperkt tot ruwe mediabestanden, conceptontwerpen en werkbestanden, aan Opdrachtgever te overhandigen, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen.

8.10

Na oplevering komt het geleverde voor risico van Opdrachtgever. Marksson Media is nimmer verplicht opgeleverde Producties, noch voor de ontwikkeling van Producties gebruikte of ontwikkelde producten en bestanden, waaronder maar niet beperkt tot ruwe mediabestanden, conceptontwerpen en werkbestanden, op eigen risico en kosten op te slaan bij Marksson Media.

9

aansprakelijkheid

 

9.1

Marksson Media aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.

9.2

Aansprakelijkheid van Marksson Media wegens toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Marksson Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en Marksson Media ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9.3

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marksson Media in staat is adequaat te reageren.

9.4

Bij toerekenbaar tekortschieten van Marksson Media in de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst is Marksson Media slechts gehouden tot vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan de som van de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan Marksson Media over de periode dat Marksson Media toerekenbaar is tekortgeschoten.

9.5

Technische oorzaken van tekortkomingen zoals computerstoringen, uitval van of storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, overbelasting en dergelijke zullen nimmer aan Marksson Media kunnen worden toegerekend.

9.6

Marksson Media is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door Opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

10

overmacht

 

10.1

In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten Marksson Media haar macht waardoor naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Marksson Media kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming), waaronder maar niet beperkt tot oorlog en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Marksson Media, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

10.2

Indien Marksson Media door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

10.3

Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

11

eigendomsvoorbehoud

 

11.1

Alle het aan Opdrachtgever geleverde blijft eigendom van Marksson Media, totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan alle tegenprestaties voor de krachtens Overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen, alsmede alle schadevergoeding (waaronder rente en kosten) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren. Het in dit lid bedoelde geleverde mag door Opdrachtgever niet worden vervreemd of op enig andere wijze door Opdrachtgever worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marksson Media.

11.2

Indien ten gevolge van be- of verwerking door de Opdrachtgever, Marksson Media haar eigendomsrecht rustend op de door Marksson Media geleverde zaken verloren is gegaan, is de Opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van Marksson Media een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

11.3

Marksson Media is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Opdrachtgever (of derden) bevinden, maar tot de eigendommen van Marksson Media toebehoren, onder Marksson Media te nemen, zodra Marksson Media in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Marksson Media voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Marksson Media ook het recht de Opdrachtgever na het onder Marksson Media nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

11.4

De Opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op Marksson Media haar verzoek deze verzekering aan te tonen.

12

intellectueel eigendom

 

12.1

Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Marksson Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Marksson Media daartoe bevoegd.

12.2

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

12.3

Het is Opdrachtgever niet toegestaan door Marksson Media ontwikkelde Producties, noch voor de ontwikkeling van Producties gebruikte of ontwikkelde producten en bestanden, waaronder maar niet beperkt tot ruwe mediabestanden, conceptontwerpen en werkbestanden, zonder schriftelijke toestemming in andere nieuwe producties te verwerken of door derden te laten verwerken.

Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan bovenstaande bepaling zal Marksson Media een vergoeding van het totale factuurbedrag van de originele Overeenkomst vermenigvuldigd met het aantal begane overtredingen aan Opdrachtgever in rekening brengen.

12.4

Marksson Media is te allen tijde gerechtigd om haar naam of die van haar eigenaar Nik van Rozendaal op of bij het geleverde werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Marksson Media en/of haar eigenaar openbaar te maken of te verveelvoudigen.

12.5

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Marksson Media van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Marksson Media sluit met haar opdrachtgevers.

12.6

Marksson Media heeft te allen tijde het recht ontwikkelde Producties voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

13

auteursrechten muziek

 

13.1

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten die niet in de offerte worden meegenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door Marksson Media apart toegevoegd aan de eindfactuur.

13.2

Voor muziek welke in een Productie wordt gebruikt, moet door Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten.

Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie. Marksson Media kan op verzoek een schatting van deze kosten geven, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, zullen door Marksson Media worden toegevoegd aan de eindfactuur.

13.3

Als Marksson Media door nalatigheid en/of niet juist handelen van Opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is Opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te betalen. In deze gevallen zal Marksson Media altijd een administratieve vergoeding van € 250,- in rekening brengen.